කුරුළු විකර්ෂක - ලේසර් ආලෝකය

 • Laser light

  ලේසර් ආලෝකය

  ලේසර් ආලෝකය

  යොමුව:

  විශ්වීය පිරිවිතර

  ලේසර් කදම්භ වර්ණය : කොළ

  50mw ලේසර් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

  තරංග ආයාමය : 532nm

  පුළුල් කිරීම X 10X

  බැටරි : CR123X2 හෝ CR123

  NTTF : පැය 5000

  අවම කදම්භ අපසරනය m 0.05mrad

  උපරිම කදම්භ අපසරනය : 1.5 උපාධිය

  අයිතමය L-30

  Dimensioins : 25.4mmX195mm

  බර : 180g

  උපරිම ආදාන කදම්භ විෂ්කම්භය mm 30 මි.මී.

  වෝල්ටීයතාව : 2.6-3V

  අයිතමය L-50

  Dimensioins mm 50mmX220mm

  බර : 300g

  උපරිම ආදාන කදම්භ විෂ්කම්භය mm 50 මි.මී.

  වෝල්ටීයතාව : 3.6-6V