කාණු උපකරණ

 • Rat Block

  මීයන් බ්ලොක්

  මීයන් බ්ලොක්

   යොමුව:

   මීයන් යනු කුණු කසළ හරහා මීයන්ට දේපලවලට ඇතුළු වීම වළක්වන කාණු ආරක්ෂකයන් ය. අම්ල-ප්‍රතිරෝධී මල නොබැඳෙන වානේ ශ්‍රේණියේ අංක 316 වලින් සාදා ඇත.